Reactie Kees Musters op commentaar Gien van Wijk

Geachte heer Van Wijk, beste Gien,

In je reactie op mijn column op de website van Hallo.Heusden.nl over de GOL-plannen stel je mij een drietal concrete vragen. Alvorens daarop in te gaan wil ik graag het volgende ter inleiding vermelden. Je hebt vooral bezwaar tegen de nieuwe randweg in de Baardwijkse Overlaat. Niemand zal blij worden van extra asfalt in de Baardwijkse Overlaat, ook wij niet. Maar in de politiek moet je voortdurend keuzes maken en dan is vaak de minst slechte optie toch ook de beste optie. Gemeentebelangen vindt de GOL-plannen van groot belang en wij zien graag een spoedige realisatie. De achtergrondrapporten bij de GOL-plannen geven ook aan waarom deze plannen noodzakelijk en ook mogelijk zijn en dat de plannen gunstige effecten hebben op de te bereiken doelen. Op de website van de GOL kan iedereen de diverse achtergrondrapporten vinden. Ik noem de belangrijkste doelstellingen die wij denken te kunnen bereiken:

  • Bevordering van de doorstroming op de A59 en daarmee verkleining van de kans op files. U was vrij recent nog te zien op de HTR en daarbij was ook aanwezig een professor smart mobility uit Tilburg. Die gaf nog eens nadrukkelijk aan dat vermindering van het aantal op- en afritten een gunstige invloed heeft op de doorstroming van het verkeer en dat is precies wat de GOL doet.
  • Vermindering van de verkeersdruk op de Grote Kerk en de Akker in het centrum van Vlijmen waar momenteel ca. 12.000 voertuigen per dag door heen rijden (je moet er  toevallig maar wonen).
  • Vermindering van de verkeersdruk in de Eindstraat (7500 mvt per dag) en in Kastanjelaan-west in Drunen (bijna 8000 mvt per dag, je moet er toevallig maar wonen).
  • Verbetering van de bereikbaarheid van onze kernen en met name ook de bedrijventerreinen in onze gemeente (van groot belang voor de economische ontwikkelingen ter plaatse).
  • Voortuitgang van de woningbouwplannen in Geerpark en de Grassen in Vlijmen (want er is nog altijd een grote behoefte aan nieuwe woningen).
  • Niet onbelangrijk: de realisatie van een snelfietsroute Waalwijk-Den Bosch waardoor de verkeersdruk op de A59 ook weer iets vermindert (minimaal, maar toch).

Maar er zijn ook andere belangen die gediend worden, natuurontwikkeling in zowel Drunen-west (denk aan ecologische verbindingszones in de Baardwijkse Overlaat en ten oosten van Vlijmen), de natuurontwikkeling in het Vlijmens Ven en de waterberging in het HOWABO-project. Het is echt niet alleen asfalt, er is echt sprake van een integrale gebiedsontwikkeling.

Zoals gezegd, je bezwaren zijn vooral gericht tegen een nieuwe ontsluitingsweg in de Baardwijkse Overlaat. Natuurlijk is hier sprake van een aantasting van het open landschap tussen Waalwijk en Drunen. Maar wij vinden dat verantwoord, gelet op de belangen van inwoners van Drunen-west, die nu dagelijks geconfronteerd worden met een grote verkeersoverlast (en dat duurt al tientallen jaren). Een verkeersoverlast (geluid en stof) die alleen maar erger gaat worden als we niets doen. Er spelen in Drunen-west twee problemen:

Verkeersstroom richting A59 in westelijke richting Raamsdonksveer:
Deze verkeersstroom veroorzaakt al tientallen jaren een zware overlast voor de bewoners van de Eindstraat die eind vorige eeuw al de nodige protesten lieten horen en acties ondernamen. Deze overlast kan voor een groot deel worden opgelost door het doortrekken van de Spoorlaan in westelijke richting zoals nu in de GOL-plannen is opgenomen en vervolgens door afsluiting van de Eindstraat (wordt een doodlopende weg). U stelt dat die oplossing al lang gerealiseerd had kunnen worden, puur technisch gezien is dat misschien zo maar procedureel ligt dat toch iets ingewikkelder en moet deze maatregel in samenhang met andere maatregelen worden bezien. Bovendien moet ook de aan te leggen infrastructuur passen in het definitieve totaalplan.

Verkeersstroom richting A59 in oostelijke richting ’s-Hertogenbosch via Overlaatweg-Statenlaan-Kastanjelaan-west en uiteindelijk het Ei van Drunen dan wel de aansluiting Jonkheer de la Courtstraat in Vlijmen:
Dagelijks zie je een grote verkeersstroom vanuit Waalwijk door de Overlaat rijden die via Drunen-west een verbinding richting de A59 zoekt. Samen met het verkeer uit Drunen zelf zorgt dat voor een verkeersstroom van bijna 8000 motorvoertuigen per dag op bijvoorbeeld de Kastanjelaan-west en zonder maatregelen zal dat op redelijk korte termijn oplopen naar 10.000 mvt. per dag. In de ochtendspits zie je lange rijen auto’s richting Den Bosch rijden; in de avondspits in omgekeerde richting. Deze verkeersstroom willen we buiten de kern brengen en dat kan alleen als Drunen-west een volledige aansluiting op de A59 krijgt en het verkeer via een nieuwe westelijke randweg door de Baardwijkse Overlaat naar die aansluiting wordt geleid. Dat is dus precies de reden waarom wij vóór de aanleg van die randweg zijn.

Dan nu de drie vragen die je gesteld hebt:

  1. Waarop baseert u dat het sluipverkeer door de dorpen zal afnemen terwijl dit nu al praktijk is.
  1. Zijn er in uw achterban DMP geen mensen die kritisch staan tegenover deze plannen en bepaalde punten uit de plannen ter discussie stellen.
  1. Wat heeft u voor plannen in de toekomst om het sluipverkeer, wat er nu al is  en meer gaat worden, om dit tegen te gaan. Daarmee bedoel ik ook het sluipverkeer door Nieuwkuijk richting Helvoirt om de file rondom den Bosch te mijden.

 

Vraag 1:

Uit de achtergrondrapporten van de GOL blijkt dat de druk op wegen als de Eindstraat en de Kastanjelaan-west in Drunen en de Akker en Grote Kerk in Vlijmen aanzienlijk zal afnemen bij uitvoering van de GOL-plannen. Die verkeersdruk wordt verplaatst naar de randwegen buiten de kernen en vervolgens verdeeld over de diverse aanliggende straten. Dat betekent dus ook dat de verkeersdruk in een aantal straten zal toenemen, want we moeten niet de illusie hebben dat er door de GOL-maatregelen minder auto’s gaan rijden, maar de verkeersoverlast wordt wel eerlijker verdeeld.

Vraag 2:

Mijn achterban is niet DMP; ik zit al meer dan 25 jaren namens Gemeentebelangen in de gemeenteraad. Natuurlijk zijn er binnen mijn partij ook discussies over nut en noodzaak geweest en dat zal voor andere partijen niet anders zijn. Maar uiteindelijk heeft mijn partij gekozen voor de nu voorliggende GOL-plannen. Zoals gezegd: in de politiek moet je kiezen en de leefbaarheid, de volksgezondheid en de verkeersveiligheid in de wijken hebben een hoge prioriteit.

Vraag 3:

Zoals gezegd, de nu voorliggende GOL-plannen moeten een aanzienlijke bijdrage aan de oplossing van het sluipverkeer gaan bieden, met name door verkeer buiten de kernen te brengen. In Drunen is dat de westelijke en de noordelijke randweg, in Vlijmen de oostelijke randweg en in Nieuwkuijk worden de zuidelijke op- en afrit op de A59 verplaatst richting Vendreef waardoor ook bij de rotonde Jonkheer de la Courtstraat en op de Wolput de verkeersdruk zal afnemen. Is daarmee het probleem van het sluipverkeer opgelost? Nee, die illusie moeten we ook niet hebben. Maar er wordt wel een stevige bijdrage aan die oplossing geleverd en als iemand de definitieve oplossing heeft, laat hem vooral naar voren komen. De problematiek op de A59 en de filevorming rondom Den Bosch kunnen wij hier in Heusden echt niet oplossen maar wat we wel kunnen doen op ons eigen grondgebied moet we niet nalaten. Neemt niet weg dat we daarnaast moeten blijven lobbyen in Den Haag en in Den Bosch voor de verbetering van de doorstroming op de A59.

 

Ik hoop hiermee je vragen te hebben beantwoord, al heb ik niet de illusie dat ik je zal kunnen overtuigen. Ik heb geprobeerd in grote lijnen aan te geven waarom Gemeentebelangen achter de GOL-plannen staat. Overigens staan we daarin niet alleen, want de gemeenteraden van Waalwijk en Heusden en ook Provinciale Staten hebben in overgrote meerderheden vóór deze plannen gestemd.

 

Drunen, 4 juli 2019, Kees Musters, (c) afb. prov. Noord-Brabant

 

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee