Visie GroenLinks Heusden over velden met zonnepanelen

Op weg naar verduurzamen en energietransitie

De inwoners van Heusden willen niet zonder energie zitten én willen ook niet dat onze aarde naar de knoppen gaat.  De gemeente Heusden dient  hiervoor meerdere sporen te ontwikkelen.

Zorgvuldig omgaan met energie en energiebesparing (bv isolatie) zo nodig afdwingen.

Zoveel  mogelijk daken (ook die van de gemeente zelf) volleggen met zonnepanelen. Bij de afgifte van bouwvergunningen letten op energiebesparing en op de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen.

Naast windmolens zijn er in onze gemeente ook zonnevelden nodig  voor de opwekking van onze energie. Daar is geen ontkomen aan. Zonnevelden worden aangelegd voor een periode van maximaal 25 jaar.

Zonnevelden exploiteren. Door wie?

In een aantal kernen van onze gemeente zijn coöperaties van burgers en groepen burgers al volop bezig met het maken van plannen voor verduurzamen en voor de energietransitie Lokale initiatieven  dienen te gaan vóór particuliere initiatieven. Zie bijvoorbeeld “Klimaatplein Heusden”, waarin groepen uit Hedikhuizen, Herpt Heusden-vesting, Doeveren en Heesbeen samenwerken.

Dat is  een sociaal en gemeenschapsvormend proces, waardoor ook de vitaliteit in de kernen wordt bevorderd. De plaatselijke groepen gebruiken de opbrengst van de zonnevelden om allerlei investeringen voor het verduurzaming in  de kernen te kunnen betalen. Het exploiteren van zonnevelden door plaatselijke groepen die de opbrengst gebruiken voor het verduurzamen van hun kern dient voorrang te krijgen vóór de exploitatie door particulieren/ bedrijfsontwikkelaars.

Zonneveldlocaties en de landschappelijke inpassing

Het kiezen van locaties voor zonnevelden, het aanleggen daarvan en de landschappelijke inpassing dient zeer zorgvuldig te gebeuren.  Voor de landschappelijke inpassing is 10% van de zonneveld-oppervlakte beschikbaar. Houtwallen dienen de zonnevelden zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. Na het einde van de 25 jaar blijven de houtwallen voor een groot deel permanent, speciaal de noord-zuid gerichte houtopstanden, waardoor  het oude slagenlandschap voor een deel kan herleven en het landschap blijvend een stevige impuls krijgt.

De aanleg van zonnevelden en de bodem

Het leggen van zonnepanelen heeft een groot effect voor de waterhuishouding, de lichtinval, de kwaliteit van de bodem dus.                                                                                                                           Om de ecologische kwaliteit en biodiversiteit te bevorderen dienen de panelen op een hoogte van tenminste 60 cm te worden geplaatst, dient op de bodem een kruidenlaag te worden aangelegd, moet het gebruik van pesticiden worden verboden en is er ’n flinke afstand nodig tussen de panelen. Schapen kunnen onder die panelen grazen. Meervoudig gebruik dus.

Zonnevelden dienen te zorgen voor een maatschappelijke meerwaarde.

Een stevige impuls voor de (uitgemolken) grond zorgt voor een maatschappelijke meerwaarde doordat de biodiversiteit op het zonneveld dan sterk toeneemt.                                 Die stevige maatschappelijke meerwaarde (naast goede landschappelijke inpassing) dient het uitgangspunt van het beleid te zijn.                                                                                                    Draagt de  zonneontwikkelaar minder bij aan bijvoorbeeld de biodiversiteit, dan moet hij een flinke bijdrage (bv de helft van het rendement) storten in een duurzaamheidsfonds.

Zoals er ook een  gemeentelijk landschapsfonds bestaat, waarin bijdragen moeten worden gestort als er bij agrarische  uitbreiding in het buitengebied onvoldoende kwaliteitsverbetering is, zo kan er nu een duurzaamheidsfonds komen. Zonneontwikkelaars die slechts willen voldoen aan minimale inrichtingseisen (geen pesticiden, panelen op 50cm hoogte en panelendichtheid van 60%) storten hierin jaarlijks hun bijdrage. Dit vereist maatwerk.

De inwoners  profiteren van de storting in het duurzaamheidsfonds omdat daaruit kredieten voor investeringen in duurzaamheid/energietransitie kunnen worden verstrekt.

Handhaving van de afspraken over landschappelijke inpassing en exploitatie

Goede controle en handhaving van aanleg landschappelijke inpassing en aanleg/exploitatie zonnevelden is noodzakelijk. Als de gemeente ozb-belasting voor de zonnevelden gaat ontvangen (hetgeen nog niet zeker is), zou een deel van de opbrengst daarvan hiervoor kunnen worden gebruikt.

Zonnevelden bieden dus naast energie ook kansen voor het landschap, de natuur en de energietransitie in Heusden.

23-5-2019 © tekst GroenLinks

 

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee