wiskundige figuur Dodecahedron

Logo You’re a Star

advertorial

Als logo voor scholengroep De Langstraat is gekozen voor de wiskundige figuur Dodecahedron. Dit is een ster die is opgebouwd uit 12 (dodeca) vijfhoeken (hedron) die kleurrijk zijn ingevuld. Vaak worden er belangstellende vragen gesteld over de inhoudelijke achtergrond van ons logo. Graag zet ik de bedoeling van dit logo hieronder uiteen.

OMO Scholengroep De Langstraat: veelzijdig en uitstekend onderwijs
Onze scholengroep biedt ruimte aan veel leerlingen, die ieder afzonderlijk allemaal uniek zijn. Voor al deze leerlingen willen we uitstekend onderwijs mogelijk maken. Dat vraagt om een veelzijdige benadering die ruimte biedt aan ieders talenten, mogelijkheden, wensen en levensbeschouwelijke achtergrond. Vanuit het belang van die veelzijdigheid bestaat het logo van onze scholengroep uit de wiskundige figuur Dodecahedron: een ster opgebouwd uit 12 (dodeca) vijfhoeken (hedron), waarin bovendien verschillende kleuren zijn verwerkt.

Veelzijdigheid: eenheid in verscheidenheid
De kleurige veelzijdigheid van deze figuur inspireert ons om aandacht te schenken aan ieders gevoelens en verwachtingen. Om zo tegelijkertijd – net als de vijfhoeken in onze ster – een eenheid te vormen: eenheid in verscheidenheid. In de onderstaande alinea wordt deze veelzijdigheid nader toegelicht om ten slotte stil te staan bij de inspiratiebronnen waaruit wij de kracht hopen te halen om deze visie waar te maken.

De veelzijdigheid van onze scholengroep uit zich allereerst in het onderwijsaanbod: op onze scholen kunnen leerlingen zich bekwamen door verschillende onderwijsvormen, zoals voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en Technasium. En binnen die richtingen zijn in de bovenbouw uiteenlopende vakkenpakketten mogelijk. Binnen de vaklessen is de aandacht overigens niet alleen gericht op het specifieke vak, maar ook op de emotionele en sociale ontwikkeling. Met andere woorden, iedere vakdocent heeft behalve een didactische ook een pedagogische taak.

De veelzijdigheid uit zich vervolgens in het aanbod van andere activiteiten die vaak buiten het door de overheid vastgestelde curriculum liggen. Zo vindt vorming plaats op maatschappelijk, cultureel, sportief en levensbeschouwelijk-godsdienstig gebied. Dit uit zich onder andere in de verbondenheid met zusterscholen in het buitenland, in sportieve ondernemingen als het meedoen aan sponsorlopen en de Alpe d’Hu-Zes, in culturele manifestaties waarbij zang, dans en creativiteit in woord en beeld aan bod komen, excursies en schoolreizen, maar ook in vieringen rond Kerstmis die mede door de leerlingen worden uitgevoerd. Omdat we een grote onderwijsinstelling zijn, is het helaas onvermijdelijk dat we af en toe ook te maken krijgen met verdriet en rouw; dan staan we voor elkaar klaar om het verdriet te delen en elkaar te steunen.

Raam der herinnering

Leerlingen steken een kaars aan bij het Raam der herinnering

Al deze activiteiten, van vaklessen tot en met buitenschoolse activiteiten, maken de veelzijdigheid van ons onderwijsaanbod mogelijk. Via dit aanbod willen we de leerlingen helpen uit te groeien tot verantwoordelijke medeburgers die sociaal en professioneel hun plek binnen de huidige en toekomstige samenleving weten te vinden.

Een ster straalt. Zo willen ook wij licht en warmte naar elkaar uitstralen, zodat wij elkaar over en weer tot stralen brengen. We zijn er heilig van overtuigd dat deze grondhouding van aandacht en waardering voor elkaar bijdraagt aan een gezonde menselijke uitgroei, persoonlijk en gemeenschappelijk. De ster doet ons bovendien denken aan de ster van Bethlehem, die al 2000 jaar mensen inspireert om op weg te gaan. Op weg naar meer menselijkheid en dienstbaarheid, zoals het Kerstkind ons heeft voorgeleefd.

Geïnspireerd en inspirerend onderwijs

Als scholengroep willen we ons dan ook laten inspireren door grote waarden die we in verschillende (religieuze en humanitaire) tradities terugvinden. Waarden als respect voor mens en natuur, graag willen delen, opkomen voor elkaar, zwakkeren extra ondersteunen, vergevingsgezindheid, dankbaarheid en een diep doorleefd vertrouwen in de mogelijkheden van ieder mens. En wel vanuit het besef dat het leven ons ten diepste gegeven is en dat de leerlingen aan onze zorg worden toevertrouwd.

Ten slotte: het logo van onze scholengroep lijkt op een puntige diamant. Als je daar licht op laat vallen, valt het witte licht uiteen in een waaier aan kleuren. Als scholengroep willen wij graag veelzijdig en uitstekend onderwijs aanbieden waardoor iedere leerling tot zijn of haar eigen veelkleurige bloei kan komen.

19-5-2019 © tekst dr. Bill Banning – docent levensbeschouwing / OMO Scholengroep De Langstraat

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee