CDA Heusden wil een breed ouderenbeleid

CDA Heusden vindt ouderen oftewel senioren een belangrijke bevolkingsgroep en zeer waardevol voor de samenleving! Wij vinden het tijd dat er meer beleid komt speciaal gericht op ouderen. Tijdens hun pensioen hebben ouderen meer vrije tijd, ze passen op kleinkinderen, doen aan mantelzorg, ze verzetten vaak werk als vrijwilliger en werken soms door als ze de pensioenleeftijd hebben bereikt. Ouderen betekenen gewoon heel veel voor de maatschappij. Ook als ouderen qua gezondheid achteruit gaan zijn ze nog steeds van onschatbare waarde, want relaties tussen mensen zijn van zeer grote waarde.

Voor CDA Heusden is ouderenbeleid geen beleidspunt, maar een beleidsterrein.  Op vele gebieden willen wij meer aandacht en beleid voor ouderen. Ons verkiezingsprogramma bevat dan ook vele maatregelen die goed zijn voor ouderen.

Nieuw voor de gemeente Heusden is ons voorstel voor een consultatiebureau voor ouderen.

In Nederland zijn al meer dan 50 gemeenten die een consultatiebureau voor ouderen (CbO) hebben, soms onder een andere naam. Een CbO is vaak een samenwerking tussen thuiszorgorganisaties, GGD en gemeente.

Waarom een CbO? We worden gemiddeld ouder dan voorheen en we blijven langer zelfstandig wonen. Soms zijn mensen op oudere leeftijd eenzaam of depressief, hebben angsten of lijden aan meerdere chronische  aandoeningen tegelijk, ook kan de lichamelijke mobiliteit afnemen. Een probleem is dat er bij ouderen veel onderbehandeling voorkomt. Ze worden niet (op tijd) voor hun problemen behandeld, terwijl er wel goede behandelingen zijn waarmee de kwaliteit van hun leven verbeterd kan worden.

Het CbO heeft een positieve insteek: het wil ouderen stimuleren om gezond en actief oud te worden, wil hen in staat stellen de regie over het eigen leven te houden en wil de kwaliteit van het leven bevorderen. Omdat gezondheid niet alleen te maken heeft met je lichamelijke gesteldheid, maar ook psychische en sociale factoren een rol spelen, wordt er naast een medische check bij het CbO ook stil gestaan bij andere factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van iemands leven.

Een consultatiebureau voor ouderen werkt ongeveer als volgt: iedereen vanaf bijvoorbeeld 60 jaar krijgt een uitnodiging van de gemeente om langs te komen bij het CbO voor een gezondheidsconsult. Dat is niet verplicht, maar geheel vrijwillig. Het consult duurt ongeveer een uur en vindt plaats bij een verpleegkundige. Er worden een aantal metingen gedaan, zoals van bloeddruk, bloedsuiker, cholesterol, het gehoor en gezichtsvermogen en er wordt gekeken of je bijvoorbeeld extra risico loopt om te vallen. Daarnaast wordt een uitgebreide vragenlijst doorgenomen, met allerlei vragen over bewegen, voedingsgewoonten, zelfredzaamheid, ziekten, medicijngebruik, maar ook over hoe men zich de laatste tijd heeft gevoeld, vrijetijdsbesteding en sociale contacten.  Vervolgens worden gezondheidsrisico’s doorgenomen, krijg je advies over hoe je de kwaliteit van je leven kunt verbeteren en waar je bijvoorbeeld voor jou zinvolle instanties vindt. Soms wordt je doorverwezen naar de huisarts. Na een jaar krijg je weer een uitnodiging voor een consult en wordt opnieuw gekeken hoe het met je gaat.

Naast het consultatiebureau voor ouderen wil CDA Heusden ook de volgende maatregelen doorvoeren die positief zijn voor ouderen:

Seniorenwoningen. In het bouwprogramma voor alle kernen behoort rekening te worden gehouden worden met de behoefte aan woningen voor senioren. Het gaat dan zowel om koop- als (sociale) huurwoningen. Senioren moeten, als zij dat willen, in hun eigen kern kunnen blijven wonen in een geschikte en prettige woning.  Om ouderen de kans te geven om zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te blijven wonen, vindt CDA Heusden dat ook de mogelijkheden tot woningsplitsing, woningaanbouw of het omzetten van bedrijfspanden in wooneenheden moeten worden verruimd. En de ontwikkeling van innovatieve woonvormen voor ouderen ondersteunen wij. Daarbij willen wij dat er bij nieuwbouw zoveel mogelijk levensloopbestendig gebouwd wordt, zodat woningen geschikt blijven als de leeftijd vordert.

Wegen en vervoer. CDA Heusden wil belemmeringen in de omgeving van ouderen zo snel mogelijk oplossen. Met een rollator of een scootmobiel behoren ouderen zich goed door de gemeente te kunnen bewegen. Stoepen en paden mogen geen hindernisbaan zijn.  Openbaar vervoer behoort voor ouderen goed en makkelijk te zijn. Ook een flexibel openbaar vervoer willen wij daarom mogelijk maken.

Werk. Werkloze 50+ers komen minder snel aan een nieuwe baan. CDA Heusden wil daarom door ondermeer coaching en het organiseren van netwerkbijeenkomsten de kans op een nieuwe baan voor deze groep aanzienlijk vergroten. 50+ers zijn voor het CDA nog lang niet afgeschreven voor de arbeidsmarkt!

Ook wil CDA Heusden ontmoetingsplekken in wijken en kernen creëren en/of behouden. Ouderen  behoren overdag en ‘s avonds bijeen te kunnen komen in hun eigen kern of wijk.

Verder vinden wij het belangrijk dat de gemeente Heusden dementievriendelijk is en dat mantelzorgers als het nodig is een beroep kunnen doen op goede respijtzorg, goede vervangende zorg.

18-3-2018 © tekst en foto’s CDA Heusden

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee