29 november 2017 |
0
3

Opmerkingen over Provinciaal Inpassingsplan GOL

Opmerkingen  m.b.t.  het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Gol)

Verkeer, doorstroming en leefbaarheid

De GOL-plannen gaan voor een belangrijk deel over een betere doorstroming van het verkeer op en rond de A59  in het gebied tussen ’s-Hertogenbosch-west en  Waalwijk  om zo niet alleen de economische vitaliteit, maar ook het woon- en leefklimaat in de dorpen te verbeteren. De A59 is in de vorige eeuw aangelegd om de toenemende verkeersoverlast in de dorpen op te lossen. Wat gaat er nu gebeuren: om de toenemende verkeersdrukte op de A59 te verminderen wordt een gedeelte van het verkeer van de A59 via randwegen weer teruggeleid naar de dorpen! Terug bij af dus! Vervolgens wordt de op de A 59 gewonnen ruimte door de te verwachten verkeerstoename de komende jaren weer te niet gedaan.

Meer verkeer in de dorpen leidt tot meer drukte, meer lawaai, meer uitlaatgassen en meer fijn stof. Dat is onacceptabel voor de leefbaarheid in de dorpen, terwijl een belangrijk uitgangspunt van GOL juist is de leefbaarheid in de kernen te verbeteren.

De ecologische verbindingszones (de Gemeint bij Vlijmen en de Baardwijkse Overlaat) die zo’n grote rol kregen toebedeeld in de Waalbossplannen en die nu nog meer dan ooit van groot belang zouden moeten zijn voor natuur en milieu, worden in deze plannen verheven tot belangrijke verkeersknooppunten!

Dus deze plannen lossen, volgens ons, nauwelijks iets op. Hier is een veel breder en meer  toekomstgericht denken noodzakelijk met veel meer aandacht voor leefklimaat, landschap,  natuur en milieu. Het behalen van de vereiste klimaatdoelen is inmiddels ook belangrijk om  mee te wegen en dus moet er worden ingezet op: afremmen van verkeersmobiliteit, stimuleren van smart mobility, rekening rijden, meer lokale economie, thuis werken, goede fietsverbindingen om zo het gebruik van de fiets te stimuleren e.d.  Grotere aandacht hiervoor is dringend noodzakelijk om de problemen werkelijk te kunnen oplossen.

Baardwijkse Overlaat

Wat betreft de toenemende verstedelijking is de Langstraat oost-west georiënteerd, maar voor wat betreft het landschap is de noord-zuid oriëntatie van de Baardwijkse Overlaat van cruciaal  belang.  Allereerst als een nog groene ruimte tussen twee verstedelijkende gebieden. Verder is de Baardwijkse Overlaat al eeuwenlang een vrijwel natuurlijk overlaatgebied, dat in de toekomst misschien in tijden van nood nog wel eens zijn aloude functie zal moet vervullen! Ook als ecologische verbindingszone tussen twee grote natuurgebieden: het riviergebied van de Maas in het noorden en de Drunense bossen en duinen in het zuiden is deze verbindingszone van cruciaal belang voor de uitwisseling tussen dieren en planten. Voor rondtrekkende dieren, zoals reeën, vossen, wilde zwijnen en ook de wolf dient zich aan, vormt de Baardwijkse Overlaat een voor de biodiversiteit noodzakelijke wildpassage. Maar ook kleiner wild, zoals wezel, hermelijn, mol, haas, eventueel de bever e.a. zullen hiervan graag gebruik. Helaas moeten wij echter constateren, dat ondanks de mooie woorden in het inpassingsplan, de Baardwijkse Overlaat ter hoogte van de A59 door de geplande verkeersknooppunten met alle bijbehorend lawaai en drukte ecologisch gezien volledig (misschien wel voorgoed) wordt geblokkeerd!

Ook gezien de cultuur-historische waarde van de Overlaat zijn de GOL-plannen in beginsel strijdig met de Verordening Ruimte (zie ook de betreffende provinciale beleidsnotitie). Dat probleem wordt opgelost door een “compensatie” die met name bestaat uit het (gedeeltelijk) afgraven van de spoordijk van het Halve Zolenlijntje (en aanleg bruggen) en het kaal-maken van het resterende dijkgedeelte, waardoor de dijkenstructuur beter beleefbaar zou worden. (In de Ontwikkelingsvisie Elshoutse Zeedijk zijn juist bomen nodig om de dijk te accentueren!)

Wie gaan van deze iconische compensatie genieten? Niet de automobilisten op de A 59: die moeten op de weg letten en zitten voor een groot deel achter schermen. Niet de “gebruikers” van het icoon, fietsers op de geprojecteerde fietssnelroute: zij fietsen stukken liever meer beschut en uit het zicht van auto’s. Niet de -in dit gebied al beperkte- flora en fauna, die leefgebied kwijt raken.

Fietssnelroute

Om het fietsverkeer te stimuleren is een veilige snelle route nodig. De geplande route kent nog een aantal knelpunten die lastig op te lossen zijn. Het maatschappelijke belang eist dat de wél op te lossen knelpunten wél worden opgelost. Zo dient de spoordijk in de Baardwijkse Overlaat  met begroeiing en al in tact te blijven en dient de route aan de oostkant bij de Vendreef, waar de fietssnelroute wordt “gesplitst” en om de gehele turborotonde komt te liggen (slecht voor fietsers én auto’s) een andere loop te krijgen: bv onder aan de noordzijde van de spoordijk én onder de Vendreefbrug door. Wij ondersteunen de visie die de Stichting Federatie Behoudt de Langstraatbruggen aan de Provinciale Staten van Noord-Brabant stuurt. Deze stichting is erin geslaagd met vooruitziende blik cultuurhistorie, natuur. landschap en recreatie uitstekend te integreren bij de ontwikkeling van deze fietsroute.  Wij willen wel nog een pleidooi  houden voor een wildtunnel in de wal van de brug!

Conclusie

De GOL- plannen zijn niet voldoende toekomst-gericht en lossen de meeste  problemen (doorstroming verkeer, verbetering leefklimaat kernen, vermindering uitstoot en lawaai, robuuste ecologische verbindingzones, behoud cultuur-historische waarden,  uitnodigende fietssnelroute) niet goed op.

De plannen zijn strijdig met Provinciaal beleid, waar “zorgvuldig ruimtegebruik” aansluiting vraagt bij bestaande wegen en bestaand bebouwd gebied, waar landschappelijke “eenheid” wordt gepredikt met zo min mogelijk nieuwe lijnen. Door nieuwe bruggen loopt het landschap mogelijk wat meer door, maar het loopt vervolgens heel snel vast in asfalt.

De kwaliteiten op gebied van natuur, landschap, ecologie, cultuurhistorie en recreatie verdienen veel grotere ontwikkelingskansen dan in de plannen voorzien. Het is nu het moment om die mogelijkheden te borgen. De (toekomstige) kansen worden door deze plannen geblokkeerd.

Het geplande verkeersknooppunt in de Baardwijkse Overlaat met de daarbij geplande wegen dient te worden geschrapt. Dat verkeersknooppunt kan doelmatiger ruim een kilometer westelijker in Waalwijk-Noord worden gerealiseerd. De 72A-variant dus. De mogelijk wat hogere kosten daarvan staan in geen verhouding met de te bereiken winst op gebied van doorstroming verkeer, leefbaarheid kernen, goede stimulering fietsverkeer, cultuurhistorie, natuur, milieu en recreatie.

Betreurenswaardig is het dat de provincie geen onderbouwing wenst te geven van haar wel heel hoge inschatting van de méérkosten van bovenbedoelde betere oplossing.                               Het lijkt erop dat de kosten van deze variant zeer worden opgeschroefd (door te hoge eisen) om deze oplossing te blokkeren.                                                                                                             Zoals ook ter hoogte van het Drongelens kanaal hoeft de snelheid in Waalwijk-Noord niet hoger te zijn dan (de zeer kostenverlagende snelheid van) 100 km per uur en hoeft het viaduct over de Hertog Janstraat ook niet te worden gerenoveerd. Meerdere, ook goedkopere, aanpassingen van de variant zijn bovendien mogelijk.

Wij vragen een degelijke, transparante, toekomstgerichte en onbevooroordeelde nuchtere blik op de GOL-plannen met oog voor de werkelijke problemen én de grote kwaliteiten van de Baardwijkse Overlaat.

Drunen,  19 november 2017

Cees van der Meijden en Herman Peters

p/a Grotestraat 187 5151BK Drunen, peblauw@hetnet.nl

(zie ook de analyses van TU-Delft dd december 2016 , Goudappel Coffeng dd 15 sepi. 2017 en Achtergrondrapport Verkeer GOL: ”de druk op het onderliggende wegennet wordt zwaarder’’)

(c) foto’s Ad van Kessel

Vorige
Volgende
Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Praat mee